a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable

Ajuntament d’Alcoi.

Finalitats

Gestió Campanya cívica: «Supera la temptació! Repte dels 21 dies»

Legitimació

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció d’animals de companyia. Ordenances Municipals sobre  tinença d’animals en l’entorn humà i  resta normativa vigent.

Destinataris

No es comunica a altres entitats.

Drets sobre les seues dades

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i, si és el cas, retirada del consentiment prestat. La manera d’exercir aquests drets s’indica en la informació addicional.

Informació addicional

Ha de  consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en el full adjunt a aquesta sol·licitud.

INFORMACIÓ ADDICONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable Tractament

Excm. Ajuntament d’Alcoi

Adreça del Responsable

Adreça: Plaça d’Espanya, 1, 03801 Alcoi. NIF: P0300900H. Adreça electrònica: dpd@alcoi.org. Telèfon:  965 53 71 00.

Delegat de protecció de dades

Vosté pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de:

(1). Adreça electrònica: dpd@alcoi.org

(2). Correu ordinari: Carta adreçada al DPD – Plaça d’Espanya 1 03801 Alcoi

Finalitats

Les finalitats d’aquest tractament són:

(1). Gestió del cens d’animals. No s’elaboren  perfils.

Conservació de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació / Bases jurídiques

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Llei 4/1994 de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció animals de companyia.

Ordenances Municipals sobre  tinença d’animals en l’entorn humana i  resta normativa vigent.

Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.

Destinataris de les seues dades

Panda Creatiu SC amb CIF J54689468 en domicili social en c/ Santa Llúcia, 3A en Alcoi, Alacant.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i, si és el cas, retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi, Registre d’Entrada, Plaça d’Espanya, 1, 03801 Alcoi, tot indicant “Responsable de protecció de dades”.

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la per mitjà de:

(1). Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a la direcció indicada en l’epígraf “Adreça del Responsable” en aquest mateix document.

(2). Correu electrònic. Dirigit al Responsable de protecció de dades, les dades de contacte del qual es troben en l’epígraf “Responsable del tractament” en aquest mateix document.

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, vosté pot triar entre aquestes dues opcions:

(1). Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, passaport).

Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, per a la qual cosa ha d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, passaport) i el seu  número. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics, vosté haurà d’aportar  fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.